naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

  • ingeborg-douwes-centrum-01

  • ingeborg-douwes-centrum-02

  • ingeborg-douwes-centrum-03

  • ingeborg-douwes-centrum-05

  • ingeborg-douwes-centrum-06

Hoe ziet de behandeling eruit?

U kunt zich online of telefonisch aanmelden. U heeft hierbij een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig. Na aanmelding neemt het secretariaat contact met u op voor een intake-afspraak met de regiebehandelaar. Dit is een van de IDC-psychologen, die met uw instemming hierna ook uw behandelaar zal zijn. Tijdens de intake bespreekt de regiebehandelaar met u, en eventueel met uw naasten, de resultaten van de intakevragenlijst en wordt er kort stilgestaan hoe de behandeling eruit gaat zien. Op basis van de resultaten van de intakevragenlijst wordt bepaald of u bij het Ingeborg Douwes Centrum op de juiste plek bent, en hoeveel spoed uw situatie heeft.

Na de intake, en in afwachting van de eerste afspraak, stelt de regiebehandelaar een diagnose en een (voorlopige) behandelovereenkomst op en bespreekt deze in het multidisciplinair overleg van het IDC. Deze overeenkomst omvat onder meer een korte beschrijving van uw klachten, de overeengekomen diagnose, het doel van de behandeling, het soort behandeling, of er zorgaanbieders van buiten het IDC bij uw behandeling betrokken zijn en welke afspraken hierover zijn gemaakt. In een tweede gesprek wordt dit plan aan u voorgelegd en kunt u eventuele wijzigingen aangeven. Tijdens dit gesprek wordt ook afgesproken wanneer en hoe uw behandeling wordt geëvalueerd. Als u akkoord bent met de voorgestelde behandeling en met de randvoorwaarden van uw behandeling, wordt de behandelovereenkomst schriftelijk vastgelegd. Een kopie van het plan wordt, met een begeleidende brief, naar de verwijzer gestuurd. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw behandelplan. Het is ook mogelijk een kopie hiervan aan te vragen.

De duur van de behandeling varieert afhankelijk van de zwaarte van de psychische problematiek. Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Een behandeling in de basis GGZ biedt na de intake ruimte aan ongeveer 8 gesprekken. Bij zwaardere psychische problemen vindt behandeling plaats in de specialistische GGZ. Er is dan ruimte voor meer gesprekken en een langer behandeltraject.

Hoe verloopt de voortgang van de behandeling?

Afhankelijk van de duur van uw behandeling wordt na een paar gesprekken de voortgang van de behandeling met u geëvalueerd. 
Voorafgaand aan het laatste gesprek vult u de zogenoemde ROM-vragenlijst in (hierover leest u meer onder de vraag 'Hoe waarderen cliënten het Ingeborg Douwes Centrum?'). In het laatste gesprek bespreekt u met uw psycholooog de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen, zoals mogelijkheden voor terugvalpreventie, of wat te doen als een crisissituatie dreigt of voorvalt. Als u behoefte heeft aan nazorg, dan regelen wij in samenspraak met u een passend nazorgtraject

Met uw toestemming brengen wij de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling en van de adviezen en/of afspraken die wij met u over een vervolg hebben gemaakt. Deze informatie wordt doorgaans via een schriftelijke rapportage aan de verwijzer verstrekt, waar nodig aangevuld met een mondelinge overdracht.

Hoe wordt mijn behandeling gemonitord?

Wij vinden het belangrijk om de voortgang van uw behandeling goed te volgen. Daarom meten wij regelmatig het effect van uw behandeling met een digitale vragenlijst (ROM). De eerste meting vindt plaats voorafgaand aan het eerste intakegesprek. Daarna volgen nog enkele korte vragenlijsten om samen met uw behandelaar uw tevredenheid en het effect van uw behandeling te kunnen volgen. De uitkomsten hiervan worden door de (regie)behandelaar met u besproken. De standaardvragenlijsten worden na aanmelding, voor verlenging en voor afsluiting van de zorg afgenomen. Bij deze evaluatie wordt ook besproken of er huidige behandeling de juiste is of dat er een keuze moet worden gemaakt voor een meer of minder intensieve behandeling of een ander soort behandeling. In het algemeen is het zo dat als er geen verbetering optreedt, de zorg wordt aangepast. De regiebehandelaar zal dit met u en in overleg met het multidisciplinaire team doen.

Wie is mijn aanspreekpunt?

De regiebehandelaar - een van de psychologen van het Ingeborg Douwes Centrum - stelt de diagnose en het behandelplan vast, evalueert het verloop van de behandeling met u en, met uw toestemming, met uw naasten. Ook spant de regiebehandelaar zich in voor een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende behandelaren en/of zorgaanbieders, als deze bij uw behandeling zijn betrokken.

N.B.: Tot het moment dat uw behandeling daadwerkelijk start (dus óók de periode tussen de intake en uw eerste afspraak) blijft de verwijzer of uw huisarts uw aanspreekpunt.

Kan ik bezwaar maken tegen het verstrekken van informatie over mijn behandeling?

Als u bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie over uw behandeling, bijvoorbeeld aan de verwijzer, dan kunt u dit aangeven. Het Ingeborg Douwes Centrum handelt in dergelijke situaties conform de vigerende landelijke wetgeving en handreikingen van de KNMG.

Welke gegevens deelt het IDC met mijn huisarts?

Wij doen kort verslag over de behandeling aan uw huisarts. In de behandelovereenkomst kunt u aangegeven of u hier toestemming voor geeft.

Zie ook het document Privacyreglement cliëntgegevens

Hoe gaat het IDC om met mijn privacy?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars, en het multidisciplinaire team van het IDC, zijn gerechtigd om uw behandeling met elkaar te bespreken.
Wij hebben een geheimhoudingsplicht en verstrekken dan ook nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder uw toestemming. Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zie ook het document Privacyreglement cliëntgegevens

Hoe waarderen cliënten het Ingeborg Douwes Centrum?

Om de kwaliteit van onze behandelingen te bewaken, meten wij regelmatig het effect van de behandelingen op onze cliënten. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Aan de hand van door u ingevulde vragenlijsten onderzoeken we of de initiële klachten in de loop van de behandeling afnemen en welke invloed de behandeling op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven heeft. Zo weten we of uw behandeling effectief is. Daarnaast levert ROM ook informatie op over de algemene kwaliteit van onze zorg. 

Cliënten waarderen de zorg van het Ingeborg Douwes Centrum met het rapportcijfer 8,5 (meting 2017). Daarnaast meten we de zogenoemde CQ-index, een meetmethode waarbij cliënten enige tijd na afloop van de behandeling wordt gevraagd naar hun ervaringen. Op een schaal van 5 scoort het IDC in deze meting een 4,12 (peildatum februari 2018). 

En een aantal quotes van cliënten:

'Bedankt voor alles, ik ga nu een fijne toekomst tegemoet en heb geleerd echt van mezelf te houden.'
'Ik kijk terug op een fijne behandeling met veel hulp en begrip.'
'Ik heb geen op- of aanmerkingen. Ik ben tevreden hoe het is gegaan. Ik wil u hiervoor bedanken dat ik dit heb mogen doen.'
'Goede therapiegroep, heel waardevol!'
'Ik ben ontzettend goed geholpen bij het IDC. Ik werd altijd serieus genomen, ook als ik dacht dat ik mij aanstelde. Ik ben echt hele tevreden! Bedankt voor jullie hulp. Het voelde echt as een veilige en prettige omgeving.'

Waar kan ik een klacht indienen?

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, dan horen wij dat uiteraard graag van u zodat wij met u kunnen kijken hoe het beter kan. 
Wilt u een klacht indienen, dan kunt u dat doen via de website van het OLVG.