Psychosociale zorg bij kanker op agenda VWS

In augustus 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkgroep ingesteld rond de organisatie en bekostiging van psychosociale zorg bij somatische aandoeningen. Hierin hebben onder meer brancheorganisatie IPSO (inloophuizen en psycho-oncologische centra), de V&VN Oncologie en de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) zitting.

De werkgroep heeft de huidige situatie in kaart gebracht en een knelpuntenanalyse gemaakt. Vervolgens zijn actiepunten geformuleerd die ertoe moeten leiden dat de behoefte aan psychosociale zorg bij kanker tijdig gesignaleerd en onderkend wordt, dat mensen met kanker worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener en dat de zorgverleners kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte zorg kunnen leveren.

De conclusie uit het rapport luidt dat pschosociale zorg een onlosmakelijk onderdeel is van de behandeling van een ernstige somatische aandoening – ook wat betreft financiering. Minister Schippers heeft dit in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer onderschreven.

Ook het Ingeborg Douwes Centrum kan zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport. Eline Aukema, psycholoog en hoofd van het IDC: ‘Het is goed dat beschreven is hoe in theorie de psychosociale oncologische zorg eruit zou moeten zien. Nu is het zaak om dit ook in de praktijk te regelen.’

De werkgroep komt binnenkort weer bijeen om verdere afspraken te maken over de vervolgstappen.

Meer informatie

  • Rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen (oktober 2015) lees/download in .pdf
  • Kamerbrief van de minister over psychosociale zorg bij somatische aandoeningen (27-10-2015) lees/download in .pdf

In de pers

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport heeft NRC Handelsblad een aantal artikelen gepubliceerd:

  • Leren sterven is leren leven, een interview met Ina van der Meulen (29 oktober 2015) lees/download in .pdf
  • Arts ziet psychisch leed kankerpatiënt vaak niet, artikel NRC (29 oktober 2015) lees/download in .pdf
  • Kankerpatiënt krijgt niet genoeg psychische zorg, artikel NRC (29 oktober 2015) lees/download in .pdf