Onderzoek Gezin en kanker’: conclusies en aanbevelingen

In dit artikel in tijdschrift De Psycholoog (editie maart 2022) wordt een overzicht gegeven de resultaten van het onderzoek ‘Gezin en kanker’. Dit onderzoek richt zich op de psychosociale aanpassing van ouders en kinderen in gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Hoe passen ouders en kinderen zich aan? Welke individuele en gezinsfactoren spelen hierin een rol? Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Universiteit Utrecht, onder andere door onze collega Marthe Egberts.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ouders en kinderen zich goed aanpassen. Toch is er een grote groep die traumatische stresssymptomen ervaart: ongeveer een kwart (27%) van de schoolgaande kinderen, 20% van de ouders met kanker en 14% van de partners. Ook lijkt de ziekte impact te hebben op de ervaren kwaliteit van leven bij ouders en kinderen.

Een aantal aanbevelingen vanuit het onderzoek:

  • Een kankerdiagnose vraagt om informatie- en zorgaanbod dat aansluit bij de behoefte van het gezin.
  • Het is belangrijk dat zorgverleners al vroeg het gesprek over het gezin met ouders aangaan.
  • Ook een screeningsinstrument, waarmee kort na diagnose het risico op problemen in het functioneren bij ouders en kinderen in kaart wordt gebracht, kan helpend zijn. Dit is onderwerp van het vervolgonderzoek. Meer informatie daarover is hier te vinden.
  • Het is belangrijk niet alleen te focussen op psychische klachten, maar ook op beschermende factoren als sociale steun.
  • Meer onderzoek naar intra- en interpersoonlijke factoren in de aanpassing van het gezin, zullen bijdragen aan de ontwikkeling van interventies voor deze doelgroep.
  • Het is nodig een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen voor de ondersteuningsbehoefte van ouders met kanker, hun partners en kinderen en de mogelijke interventies per fase.

Het Ingeborg Douwes Centrum biedt zorg aan gezinnen die geconfronteerd worden met kanker in de vorm van individuele behandeling voor kinderen en ouders en de themabijeenkomsten ‘kanker in het gezin’.

Het artikel kunt u hier ook downloaden.