Welke persoonlijke gegevens deelt het IDC met DIS?

Wij zijn tevens verplicht informatie over onze behandelingen aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). Dit leveren wij aan volgens de geldende privacy eisen. U kunt hier bezwaar tegen maken.

Welke persoonlijke gegevens deelt het IDC met de zorgverzekeraar?

De factuur voor de zorgverzekeraar is niet anoniem. Wij zijn verplicht een diagnose te vermelden en het totale aantal minuten dat aan uw behandeltraject is besteed. U kunt bezwaar maken tegen de naar de diagnose herleidbare informatie op de factuur. Hierover kunt u contact opnemen met jouw zorgverzekeraar en bespreken met uw behandelend psycholoog. Uw verzekeraar is verplicht te vermelden welke acties hiervoor nodig zijn. Daarnaast kunt u het formulier ‘ Privacyreglement cliëntgegevens’ downloaden, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek zodat wij aan uw aanvraag kunnen voldoen.

Welke persoonlijke gegevens geeft het IDC door aan de verwijzer/ huisarts?

Wij doen kort verslag over de behandeling aan uw huisarts. In de behandelovereenkomst kunt u aangegeven of u hier toestemming voor geeft.

Hoe gaat het IDC om met mijn privacy?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars, en het multidisciplinaire team van het IDC, zijn gerechtigd om uw behandeling met elkaar te bespreken.
Wij hebben een geheimhoudingsplicht en verstrekken nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder uw toestemming. Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de wettelijke eisen rondom dossier- en privacywetgeving en voorwaarden van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
Zie ook het document  Privacyreglement cliëntgegevens.