Welke medische gegevens deelt het IDC met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden. Wat dit betekent leest in de volgende folder: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743104_22/

Het aanleveren doen wij volgens de geldende privacy eisen, waarbij geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelt, dat de uitvraag door de NZa met voldoende waarborgen voor de privacy van patiënten heeft opgezet, rechtmatig is. U kunt hier bezwaar tegen maken door een privacy verklaring in te vullen of tijdens uw intakegesprek aan te geven dat u dit wilt. Zie ook link.

Welke persoonlijke gegevens deelt het IDC met de zorgverzekeraar?

Uw zorgverzekering krijgt informatie over u. Op de declaratie aan de zorgverzekeraar staat informatie over de zorgaanbieder, de patiënt en welke zorg is geleverd zoals een consult. Ook krijgt de verzekeraar het zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Mocht u niet willen dat deze laatste twee gegevens doorgegeven worden, dan is het mogelijk om een privacyverklaring in te vullen. Dit kan tijdens het intakegesprek of deze kunt u ingevuld meenemen naar uw eerste afspraak (zie link). Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u dit in het intakegesprek bespreken.

Welke persoonlijke gegevens geeft het IDC door aan de verwijzer/ huisarts?

Wij doen kort verslag over de behandeling aan uw huisarts. In de behandelovereenkomst kunt u aangegeven of u hier toestemming voor geeft.

Hoe gaat het IDC om met mijn privacy?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars, en het multidisciplinaire team van het IDC, zijn gerechtigd om uw behandeling met elkaar te bespreken.
Wij hebben een geheimhoudingsplicht en verstrekken nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder uw toestemming. Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de wettelijke eisen rondom dossier- en privacywetgeving en voorwaarden van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
Zie ook het document  Privacyreglement cliëntgegevens .